Aria

Typ Väginfrastruktur Plats Botkyrka-Huddinge-Haninge Beställare Trafikverket Datum 2021- (vårt uppdrag), Programmet har pågått i sin nuvarande form sedan 2014. Planerad öppning för trafik 2033. Status Pågående Tjänst Specialisttjänster Väg 259 har en öst-västlig sträckning ett par mil söder om Stockholm och är en viktig tvärled. Den sammanbinder Vårby i väster och Jordbro i öster, genom …

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN Läs mer »

Typ Gestaltning av infrastruktur Plats Odefinierat Beställare Trafikverket Datum 2021-10 – pågående Status Pågående Tjänst Landskapsarkitektur De anläggningar Trafikverket planerar, bygger och förvaltar ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med förutsättningarna på en plats och människans behov. Som ett led i Trafikverkets arbete med god arkitektur ska den …

VÄGLEDNING FÖR GESTALTNING INOM TRAFIKVERKET Läs mer »

Typ Energi och infrastruktur  Plats Malung-Sälens kommun Beställare Malung-Sälens Elnät AB Datum 2022-01-01 till 2025-12-31 Status Pågående Tjänst Projektering, beredning och konstruktion. Projektledning. Tillstånd och myndighetsfrågor. Upphandling.  Malung-Sälens Elnät har under en lång tid arbetat med att efterleva sitt värdeord ”trygg och säker elförsörjning” till invånare, ägare och besökare i Malung-Sälen. Malung-Sälens Elnät har de …

MALUNG – SÄLENS ELNÄT AB Läs mer »

Typ Exploatering och masshantering för utfyllnad och tryckbank  Plats Stockholm (Högdalen)  Beställare PreZero Recycling Datum 2022 – Status Pågående Tjänst Projektledning, projektering, produktionsledning Högdalentopparna är kända profiler i förortslandskapet söder om Stockholm. Ett område för friluftsliv som till största del kom till under 60-talets rivningsiver i centrala Stockholm. Här har funnits skidlift och rodelbana, men …

EXPLOATERING PREZERO HÖGDALEN Läs mer »

Typ Infrastrukturprojekt Plats Uppsala Beställare Trafikverket Datum 2022 – 2025 med option på 1+1 år Status Pågående Tjänst Projektledning, Projekteringsledning  Trafikverket har i nationell plan fått uppdraget att komplettera de befintliga två spåren mellan Länsgränsen Stockholm/Uppsala och Uppsala C med två nya spår samt bygga nya stationer i Alsike och Bergsbrunna. Projektet avser att ge …

FYRA SPÅR UPPSALA Läs mer »

Typ Offentliga rummet, Gestaltning, Stadsplanering, Grönytefaktor Plats Norrtälje Beställare Norrtälje Kommun Datum 2022 – Status Pågående Tjänst Landskapsarkitektur Stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet blir en utvidgning av Norrtäljes befintliga stadskärna. Ett befintligt område för industri, handel och kontor omvandlas till en stadsdel med ca 2000 bostäder, parker, torg samt när- och samhällsservice. Omvandlingen har påbörjats och sker …

ÖVRE BRYGGÅRDSGÄRDET – EN NY STADSDEL I NORRTÄLJE Läs mer »

Typ Infrastruktur Plats Stockholm Beställare Stockholm Stad Datum 2021 – Status Pågående Tjänst Projektledning Stockholm växer och Treeline har tecknat ramavtal med Stockholms stad för att bidra med projektledare till stadens infrastrukturprojekt. Projekten är av varierande storlek och komplexitet och kan exempelvis röra sig om byggande av cykelbanor, gångstråk, renovering av befintliga konstruktioner samt större …

PROJEKTLEDARE INFRASTRUKTUR TILL STOCKHOLMS STAD Läs mer »

Typ Stadsutveckling, Kollektivtrafik, Infrastruktur Plats Uppsala Beställare Uppsala Kommun, Region Uppsala Datum 2020 – 2022 Status Slutfört Tjänst Projektledning, Landskapsarkitektur Treeline har tillsammans med Systra, White och Rundquist tagit fram en programhandling för Uppsala spårväg. Uppdragets syfte har varit att analysera projektet utifrån alla ingående aspekter: infrastruktur, fordon, system, landskaps- och stadsbild, konsekvenser, trafikering, kapital- …

UPPSALA SPÅRVÄG PROGRAMHANDLING Läs mer »

Typ Vegetationsgestaltning, dagvattenlösningar, trafiksäkerhet Plats Lidingö, Stockholm Beställare Lidingö Stad Datum 2019 Status Slutfört Tjänst Landskapsarkitektur Uppdragets bakgrund är att sträckan Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Mjölksurrevägen, fram till Agarondellen, upplevts som storskalig och dåligt omhändertagen. Budget för större omdaningar av området kring vägen saknas. Dagvattensystemet är ansträngt och fler lokala lösningar för omhändertagande av …

GESTALTNINGSKONCEPT VEGETATION OCH DAGVATTEN Läs mer »

Typ Infrastruktur, vägplan, landskapsanalys Plats Södertälje Beställare Trafikverket Datum 2017 – 2020 Status Slutfört Tjänst Landskapsarkitektur Bakgrunden till projektet är Trafikverkets planer på att utöka kapaciteten på västra Stambanan mellan Järna och Gnesta eftersom sträckan är särskilt utsatt för kapacitetsproblem. Ett hinder för att kunna utöka kapaciteten är de plankorsningar som finns kvar på sträckan. …

SOLVIKS GRINDAR Läs mer »