VÄGLEDNING FÖR GESTALTNING INOM TRAFIKVERKET

Typ

Gestaltning av infrastruktur

Plats

Odefinierat

Beställare

Trafikverket

Datum

2021-10 – pågående

Status

Pågående

Tjänst

Landskapsarkitektur

De anläggningar Trafikverket planerar, bygger och förvaltar ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med förutsättningarna på en plats och människans behov. Som ett led i Trafikverkets arbete med god arkitektur ska den nuvarande handboken för gestaltning vidareutvecklas. Handboken ska bli ett tydligare stöd för arkitektur och landskapsarkitektur i samtliga skeden: planering, planläggning, projektering, byggande och drift av väg- och järnvägsanläggningar.

Treeline har fått förtroendet att beskriva gestaltningsarbetet och färdigställa ett antal kapitel till den nya handboken. Hittills har Treeline tagit fram kapitel för gestaltningsarbete i skedena:

  • planläggning
  • systemhandling för järnvägsprojekt
  • förfrågningsunderlag för totalentreprenad
  • byggplatsuppföljning

Dokumenten fokuserar på processer och arbetssätt dvs hur man hanterar olika aspekter kopplat till arkitektur/landskapsarkitektur i olika processteg. Dokumentet ska även vägleda om vilka typer av aspekter som ska behandlas. Under 2024 beräknas en övergripande vägledning finnas framme, och som då inrymmer samtliga kapitel. Dokumentens målgrupp är både medarbetare på Trafikverket och Trafikverkets leverantörer.

Vid framtagandet av respektive kapitel ingår att beakta hur gestaltningsarbetet i det aktuella skedet förhåller sig till redan existerande regelverk, styrdokument och processer såsom TRVINFRA, ILKA, Planläggning av vägar och järnvägar, Genomföra Åtgärder (GÅ) etc.

Arbetet har gjorts delvis tillsammans med våra partners ON Arkitekter. För att få med så många infallsvinklar som möjligt har även ett flertal intervjuer och workshop genomförts med medarbetare inom Trafikverket och konsulter som har Trafikverket som uppdragsgivare. Ett fokus för arbetet har varit att ge handfasta råd och fokusera på vad som är viktigt i olika skeden. Vår ambition har varit att en helt oerfaren landskapsarkitekt eller arkitekt med hjälp av vägledningen ska göra ett gott gestaltningsarbete och ta fram handlingar på rätt nivå i rätt skede. För att gestaltningsarbetet ska illustreras på rätt sätt i Trafikverkets processer har ett flertal illustrativa processbilder tagits fram. 

Bildägare: Treeline