Byggledning

Byggledning

En röd tråd genom ett projekt från
idé till överlämnad produkt

Treelines erbjudande för byggledning är att genom systematiskt arbete säkerställa att ert byggprojekt utförs enligt uppsatta riktlinjer och krav samt att det genomförs på ett smidigt och effektivt sätt. Levererat projekt ska motsvara förväntningar och Treeline som partner kan hjälpa till med det. Treeline ser byggprojektledning som en röd tråd genom ett projekt från idé till överlämnad produkt. Treelines byggledningspaket strukturerar sig inom följande områden: 

Projektplanering:

Byggledaren arbetar tillsammans med beställaren för att fastställa projektets mål och krav samt upprätta en detaljerad projektplan. Detta innebär att tidplaner, budgetar och resursbehov fastställs.

Upphandling och kontrakt:

Byggledaren hjälper till med att identifiera och upphandla entreprenörer, leverantörer och andra samarbetspartners. Byggledaren kan också vara ansvarig för att upprätta och hantera kontrakt med dessa parter.

Byggplatsövervakning:

Byggledaren är närvarande på byggplatsen och övervakar genomförandet av projektet. Byggledaren kontrollerar att arbetet följer ritningar, specifikationer och byggnormer genom uppsatta kontrollprogram. Byggledaren kan också ansvara för att lösa eventuella problem eller hinder som kan uppstå under byggnadsprocessen alternativt guida beställaren till byggtekniska beslut.

Kvalitetskontroll:

Byggledaren utför regelbundna inspektioner och kontroller för att säkerställa att arbetet utförs enligt godkända standarder och specifikationer. Byggledaren kan också övervaka leveranser av material och vara med vid utförande och tester beställda inom entreprenaden vid behov.

Tids- och kostnadskontroll:

Byggledaren arbetar med tidplaner och budgetar för att säkerställa att projektet slutförs inom överenskommen tid och budget. Byggledaren övervakar kostnader, förhandlar om priser och håller beställaren informerad om eventuella avvikelser eller risker.

Kommunikation och samarbete:

Byggledaren fungerar som en kommunikationslänk mellan beställaren, entreprenörer och andra intressenter. Byggledaren håller regelbundna möten, rapporterar om framsteg och hanterar eventuella frågor eller konflikter som kan uppstå under projektet.