GESTALTNINGSKONCEPT VEGETATION OCH DAGVATTEN

Typ

Vegetationsgestaltning, dagvattenlösningar, trafiksäkerhet

Plats

Lidingö, Stockholm

Beställare

Lidingö Stad

Datum

2019

Status

Slutfört

Tjänst

Landskapsarkitektur

Uppdragets bakgrund är att sträckan Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Mjölksurrevägen, fram till Agarondellen, upplevts som storskalig och dåligt omhändertagen. Budget för större omdaningar av området kring vägen saknas. Dagvattensystemet är ansträngt och fler lokala lösningar för omhändertagande av dagvatten behövs. Åtgärder som införs i området ska vara trafiksäkra. Sträckan är cirka två kilometer med tio korsningar.

I uppdraget ingick att ta fram gestaltningskoncept som med relativt små medel och främst genom växtgestaltning ska få området att upplevas mindre storskaligt och mer omhändertaget. Förutsättningar för koncepten var att befintlig väg inte får påverkas, samtliga förslag ska vara genomförbara utanför vägkant och på kommunens mark. Utmed vägsträckan identifieras lämpliga platser för att släppa ut dagvatten från körbanorna i intilliggande vegetations- och gräsytor.

Med hjälp av tillförd växtlighet som till exempel trädplanteringer, buskytor, lökplanteringar med mera skapas variation under årstiderna och vegetationsvolymer som bidrar till att bryta upp skalan i det bitvis storskaliga vägrummet.

I uppdraget ingick även att ta fram utformningsförslag och visualiseringar för en bullerskärm utmed vägen Gåshagaleden. Här föreslås en bullerskärm som är snarlik de trädgårdsplank som finns i villaområdet intill. Sidan på skärmen vänd mot körbanan är anpassad efter att upplevas i högre hastighet, och har därför färre detaljer. Mot villabebyggelsen föreslås en högre detaljeringsgrad med detaljer som för tankarna till ”snickarglädje”. Omsorg läggs på skärmens avslut mot mark och dess överkant. En lågmäld grågrön kulör på skärmen bidrar till att den smälter in i miljön. 

Bildägare: Lidingö Stad