TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN

Typ

Väginfrastruktur

Plats

Botkyrka-Huddinge-Haninge

Beställare

Trafikverket

Datum

2021- (vårt uppdrag), Programmet har pågått i sin nuvarande form sedan 2014. Planerad öppning för trafik 2033.

Status

Pågående

Tjänst

Specialisttjänster

Väg 259 har en öst-västlig sträckning ett par mil söder om Stockholm och är en viktig tvärled. Den sammanbinder Vårby i väster och Jordbro i öster, genom Flemingsberg. Den dåliga framkomligheten (i synnerhet i närheten av Huddinge sjukhus) och att den är mycket olycksdrabbad gör en ny lösning nödvändig.

Programmet består av en mötesfri väg med två körfält i vardera riktningen och en separat gång- och cykelväg. Olika transportalternativ tas med, det ska enligt programmet vara lika smidigt att åka buss, bil, cykla eller gå. Det ska finnas möjlighet för människor att byta från cykel till buss, och för gods att färdas via sjöfart till lastbil. Det kommer att möjliggöra för de lastbilar som åker från och till hamnen i Norvik att undvika Stockholm, och därmed göra sjöfarten mer attraktiv.

Av de sammanlagda 2 milen kommer ca 5 km gå i tunnel, bland annat i syfte att bevara Flemingsbergskogens naturreservat. Bland de större utmaningarna ingår att sammankoppla den framtida tvärförbindelsen med nuvarande E4/E20 i Vårby backe, och i samband med det bygga ett stort antal nya broar som kommer att möjliggöra att Gömmarravinen åter öppnas upp. Likaså kommer vägen att passera under stambanan i Flemingsberg, ett arbete som måste ske utan störning på tågtrafiken.

Ett av Tvärförbindelse Södertörns projekt, sträckan mot Jordbro, är dedikerat för innovationer, bland andra gällande digitalisering och automatisering. Trafikverket arbetar således tvärdisciplinärt på detta projekt, tillsammans med fordonsindustrin, IT-företag, elleverantörer och byggbolag (m.fl.) med att hitta och prova lösningar för t.ex. självkörande fordon, helelektrifierade fordonsflottor och olika styrningsmetoder.

Kostnaden på drygt 18 miljarder är fullt finansierad i samband med den nationella planen som fastställdes 2022.

Treeline bistår programmet med specialisttjänster, främst gällande produktionsplanering, produktionsvänlighet och kalkyler, men även kontraktsutformning på övergripande nivå. 

Bildägare: Treeline