ÖVRE BRYGGÅRDSGÄRDET – EN NY STADSDEL I NORRTÄLJE

Typ

Offentliga rummet, Gestaltning, Stadsplanering, Grönytefaktor

Plats

Norrtälje

Beställare

Norrtälje Kommun

Datum

2022 –

Status

Pågående

Tjänst

Landskapsarkitektur

Stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet blir en utvidgning av Norrtäljes befintliga stadskärna. Ett befintligt område för industri, handel och kontor omvandlas till en stadsdel med ca 2000 bostäder, parker, torg samt när- och samhällsservice. Omvandlingen har påbörjats och sker successivt i etapper under en period av ca 15 år. I Övre Bryggårdsgärdet skapas en modern stadsdel med gröna parker, lekplatser, torg, gator och kvarter med egna trädgårdsvåningar. Det blir en trygg, grön och lekfull miljö för både unga och gamla. Det centrala läget, närheten till kollektivtrafik och närservice betyder att Övre Bryggårdsgärdet blir en viktig del av Norrtäljes hållbara stadsutveckling.

Uppdraget omfattar att bistå stadsutvecklingsprojektet i arbetet med att vidareutveckla och implementera gestaltningen av det offentliga rummets allmänna platser i stadsdelen genom att bland annat: 

  • Vidareutveckla gestaltningsprinciperna i antaget Kvalitets- och hållbarhetsprogram avseende allmän plats.
  • Vara projektstöd i fortsatt programutveckling av allmän plats som gaturum, kvartersplatser, torg och parker.
  • Vara projektstöd vid tillämpning av Grönytefaktor (GYF) inklusive beräkningar av GYF för stadsdelens allmänna platsmark.
  • Arbeta fram konkreta projekteringsanvisningar för projektets olika etapper.
  • Vara beställarstöd vid utformning av underlag samt utvärdering av eventuella tävlingsuppdrag för utformning av parker och torg.
  • Vara projektstöd under detaljprojektering av finplaneringen av olika etapper av allmän plats.
  • Vara projektstöd t ex i interaktioner med exploatörer av kvartersmark avseende mötet mellan kvarter och allmän plats.

Arbetet sker i nära samarbete med Norrtälje Kommuns projektorganisation och gata & parkavdelning. I arbetets olika moment ingår att bistå i dialog och förankring med den övriga kommunorganisationen inklusive framtida förvaltare av allmän plats.

Bildägare: Treeline