Utvärdering av Oxbergstävlingen och ny tävlingsprocess

Treeline och ON Arkitekter har fått Trafikverkets förtroende att utvärdera tävlingsförfarandet bakom projekttävlingen för väg- och järnvägsbron i Oxberg. Vår uppdragsgivare hos Trafikverket är chefsarkitekt Johan Folkesson. Utvärderingen kommer sedan utgöra underlag för framtagandet av en ny processbeskrivning för hur Trafikverket ska bedriva projekttävlingar. Vårt arbete kommer inledningsvis bedrivas göras genom enkäter och intervjuer med både tävlande och personer inom tävlingsorganisationen, hos Trafikverket och Sveriges Arkitekter men även jurymedlemmar. Inom projektet kommer vi även göra jämförelser mot andra tävlingar och ringa in framgångsfaktorer och best practice och överföra dessa till Trafikverkets förutsättningar.  

Som ni hör, det här är superspännande! Resultatet börjar ta form under våren 2021. Håll utkik för fler nyheter kopplade till detta! Eller hör av dig!

Tävlingar som ett sätt att förtydliga Trafikverkets roll som samhällsbyggare och är ett led i implementeringen av den arkitekturstrategi som är under framtagande. Beslut om strategin förväntas fattas under våren 2021, men redan nu pågår ett arbete att lyfta fram arkitekturen som ett sätt att nå de transportpolitiska, arkitekturpolitiska och miljöpolitiska målen.

Läs mer
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/vi-bygger-och-forbattrar/vag-1012-bro-i-Oxberg/
https://www.arkitekt.se/tavling/tavling-vag-och-jarnvagsbro-i-oxberg/tavling-for-vag-och-jarnvagsbro-i-oxberg-avgjord/