TVÄRBANAN KISTAGRENEN

Typ

Transport, infrastruktur

Plats

Stockholm

Beställare

Trafikförvaltningen för Stockholms stad

Datum

2012 –

Status

Pågående

Tjänst

Landskapsarkitektur, Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, Väg, gata och mark

Kistagrenen ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik som ger förutsättningar för långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett tydligt, tillförlitligt och komfortabelt alternativ för resor. Spårvägen ska medge ökad bebyggelse i en tät och promenadvänlig struktur. Spårvägen fungerar som katalysator för bostadsbyggande och stadsutveckling. På så sätt är projektet ett viktigt bidrag till arbetet med att möta de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför i form av bland annat bostadsbrist, segregation och ökad trängsel i vägnätet.

Kistagrenen är en angelägen förbindelse på tvären i regionen som ger kortare restider mellan bostäder, arbetsplatser och andra viktiga resmål. Spårvägen kommer att komplettera dagens spårstruktur som i huvudsak består av förbindelser in mot de centrala delarna av Stockholm. Resandet på den nya spårvägen förväntas bli stort. Längs den tänkta sträckningen mellan Norra Ulvsunda och Helenelund ligger några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden och antalet bostäder och arbetsplatser bedöms fortsätta öka.

Arbetet innebär ett tätt samarbete med alla berörda intressenter och samordning med berörda kommuners exploateringsplaner och detaljplaneprocesser. Det har resulterat i dragningar av spårvägen som medger stadsutveckling med ny gatustruktur och fokus på gång, cykel och kollektivtrafik samt nya exploateringsmöjligheter. Den nya spårvägsgrenen är en del av ett större sammanhang och ett stadsutvecklingsprojekt.

Ett gestaltningsprogram har utvecklats inom programmet tillsammans med berörda intressenter, det fungerar både som samordningsdokument för utformningen samt är kravställande för utförande i projektets olika entreprenadformer. Programmet visar bland annat hur stadsplanesammanhanget kring Kistagrenen ser ut, hur spårvägen förhåller sig till befintliga miljöer samt till kommunernas framtida exploateringsplaner samt hur spårvägen kommer att upplevas av resenärer, trafikanter och användare av det offentliga rummet. 

Bildägare: Region Stockholm, Trafikförvaltningen