JAN STENBECKS TORG

Typ

Offentliga rummet, Gestaltning, Transport

Plats

Stockholm

Beställare

Trafikförvaltningen för Stockholms stad

Tjänst

Landskapsarkitektur, Projekteringsledning

Datum

2020 –

Status

Pågående

Jan Stenbecks torg är ett centralt beläget torg i Kista, norra Stockholm. Torget utgör ett nav i Kista för främst det stora antalet människor som har sin arbetsplats i Kista, men även för besökare till Kista Centrum. I samband med anläggandet av Tvärbanan Kistagrenen behöver Jan Stenbecks torg anpassas till den nya hållplatsen, som hamnar mitt på torget. Treeline, Rundquist och Sweco arbetade tillsammans med gestaltningsprogrammet i uppdrag av Stockholms stad.

Platsen rymmer en stor mängd komplexa frågor vilket inneburit ett antal olika utredningar i varierande skala för att säkerställa att torgets utformning verkligen är möjlig. Till exempel är torget beläget på ett bjälklag vars bärighet för spårvagn utreds. Bjälklaget ägs av en privat fastighetsägare vilket påverkar möjligheterna att nyttja bjälklaget för infästningar och ledningar.

Gestaltning syftar till att skapa ett sammanhängande torg som trots att spåren går tvärs över torget ska upplevas som ett tydligt sammanhållet rum. Höjdskillnaderna som finns på torget i dag tas bort och ett öppet och överblickbart torg skapas.

En enhetlig bas åstadkoms genom ett genomgående markmaterial som sträcker sig över hela torget. Möblering och spårområde landar lugnt på ett tryggt och lugnt golv. Möbleringen placeras med för att ge variation i skugga, sol och vyer. Som landmärken på torget har ett för platsen unikt väderskydd tagits fram. Växtbäddar för ett flertal träd planeras. Regnvattnet ska fördröjas i växtbäddarna. Utrymmet för trädplanteringar är mycket begränsat både under och ovan mark.

Det eftersträvade enhetliga golvet, överblickbarheten och de fria rörelserna över torget är utmanande att tillskapa och samtidigt uppnå kraven avseende trafiksäkerhet, trygghetsaspekter och tillgänglighet, utöver kraven på byggbarhet. Framkomligheten för drift och underhåll måste säkerställas. 

Bildägare: Region Stockholm, Trafikförvaltningen