TVÄRBANAN KISTAGRENEN
Typ
Transport, infrastruktur

Plats
Stockholm

Beställare
Region Stockholm, Trafikförvaltningen

Tjänst
Gestaltningsansvarig, projektering

Datum
2012 –

Status
Pågående

Team
Karl-Johan Tomczak, Elisabeth Rågdahl, Lovisa Näswall, Tuba Kolat

 

Kistagrenen ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik som ger förutsättningar för långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett tydligt, tillförlitligt och komfortabelt alternativ för resor. Spårvägen ska erbjuda kapacitet som medger ökad bebyggelse i en tät och promenadvänlig struktur. Spårvägen fungerar som katalysator för bostadsbyggande och stadsutveckling. På så sätt är projektet ett viktigt bidrag till det arbete som görs för att möta de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför i form av bland annat bostadsbrist, segregation och ökad trängsel i vägnätet.

Kistagrenen är en angelägen förbindelse på tvären i regionen som ger kortare restider mellan bostäder, arbetsplatser och andra viktiga resmål. Spårvägen kommer att komplettera dagens spårstruktur som i huvudsak består av förbindelser in mot de centrala delarna av Stockholm. Resandet på den nya spårvägen förväntas bli stort. Längs den tänkta sträckningen mellan Norra Ulvsunda och Helenelund ligger några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden och antalet bostäder och arbetsplatser bedöms fortsätta öka.

Tre olika anläggningsprinciper förslås för den nya tvärbanegrenen: Spår i gatumiljö på reserverat utrymme, spår i gatumiljö i blandtrafik samt spår på egen banvall. Tidigare har endast de båda senare anläggningsprinciperna tillämpats för Tvärbanan. Med den nu införda första anläggningsprincipen skapas möjlighet att bygga en spårväg som ska uppfylla kraven på integration med omgivningen, utan barriäreffekter.

Arbetet innebär tätt samarbete med alla berörda intressenter och samordning med berörda kommuners exploateringsplaner och detaljplaneprocesser. Det har resulterat i dragningar av spårvägen som medger stadsutveckling med ny gatustruktur och fokus på gång, cykel och kollektivtrafik samt nya exploateringsmöjligheter. Den nya spårvägsgrenen är en del av ett större sammanhang och ett stadsutvecklingsprojekt.

Gestaltningsarbetet har resulterat i riktlinjer och krav för utformning längs Kistagrenens föreslagna sträckning. Ett gestaltningsprogram har utvecklats inom programmet tillsammans med berörda intressenter, det fungerar både som samordningsdokument för utformningen samt är kravställande för utförande i projektets olika entreprenadformer. Programmet visar bland annat:

• Hur stadsplanesammanhanget kring Kistagrenen ser ut.

• Hur spårvägen förhåller sig till befintliga miljöer samt till kommunernas framtida exploateringsplaner.

• Hur spårvägen kommer att upplevas av resenärer, trafikanter och användare av det offentliga rummet.

• Hur spårvägens olika komponenter ska utformas.

Bildägare: Region Stockholm,
Trafikförvaltningen