Spårväg sydProjekt info

Beskrivning


Inom programstudien har gestaltningsavsikter för Spårväg syd tagits fram för att fungera som både inspiration och verktyg i den vidare arbetsprocessenmed utveckling av en spårvägssträckning mellan Flemingsberg och Älvsjö via Skärholmen. De ska vara ett stöd för fortsatta val och preciseringaravseende gestaltningsfrågor om hur spårvägens dragning ska samspela med omgivningen och vilket arkitektoniskt uttryck detta får. En omgivningsanpassad spårväg förhåller sig till de områden som passeras antingen genom att bli en integrerad del i stads- eller landskapsbild eller genom att utgöra en passage eller transportsträcka. Det är balansen mellan de olika förutsättningarna och förståelsen för spårvägen som strukturbildande element som skapar premisserna för gestaltningen. Dessa har under processen samråtts med berörda intressenter. Gestaltningsavsikterna för Spårväg syd utgör underlag för en process som ska kunna föra visioner vidare till verklighet. Då områden planeras eller utvecklas tillsammans med spårvägen blir spårområdet ett direkt stadsrumsbildande element och en central ryggrad i området. Spårvägens och hållplatsernas utformning och placering blir del i ett större stadsutvecklingssammanhang. Genom att spårvägen integreras i den omgivande bebyggelsen ges förutsättningar att skapa attraktiva, trygga och inkluderande stadsmiljöer med hög bebyggelsetäthet i hållplatsnära lägen. Detta stärker samtidigt spårvägens attraktionskraft och förbättrar resandeunderlaget för kollektivtrafiken.


Info


Treeline är anlitade av Trafikförvaltningen SLL som specialist och ansvarig för gestaltning.