Sergels Torg och KlarabergsgatanProjekt info

Beskrivning


Uppdraget innebär att utreda gestaltning och stadsbild i utformningen Klarabergsgatan och Sergels torg samt att hitta en fungerande utformning för området under byggtiden (2012-2018). Utredningsområdet sträcker sig från Klarabergsgviadukten till Sergels Torg. Större delen av Klarabergsgatan, Sergels torg och fram till korsningen Hamngatan/Regeringsgatan är byggda under 1960-talet. Stockholms stad byter ut gatornas ytskikt i samband med att gaturummet byggs om för spårtrafik, fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik. I samband med detta omgestaltas även gatu- och torgmiljöer med beläggning, utrustning och möblering. I det upprustade gaturummet ska fotgängaren vara i centrum och miljön vara tydlig samt lätt att förstå för besökaren. Projektet skapar möjlighet att ta ett helhetsgrepp för gestaltningen. Klarabergsgatan binder ihop viktiga stadsrum i city; Sergels Torg, Drottninggatan, Soltorget vid Hötorgsskraporna samt Citybanans nya uppgång, och kan bidra till att läka samman miljön. Klarabergsgatan karakteriseras av ett intensivt folkliv och handel vilka tillåts ta en större del av stadsmiljön, där gående kommer i första hand. Gatan får generöst dimensionerade gångbanorsom tillåter både gående, cyklar och även ger plats för verksamheter,t.ex.uteserveringar. Detta kommer göra att fler förbipasserande människor får möjlighet att se vad som sker eller vad som säljs i angränsande byggnader och bidrar till en positiv, livfull stadsmiljö. Förslaget för ny utformning strävar efter att integreraspårvagnen som nytt element och samtidigt vara trogen områdets ursprungliga och speciella karaktär. Klarabergsgatan blir ett levande stadsstråk med torgkaraktär. Gatan ska vara en målpunkt lätt att orientera sig kring, ha en egen karaktär samt k ännas trygg och säker. Gestaltningsarbetet har drivits framåt med workshops där resultatet kommuniceras i tätt samarbete med beställare, övriga konsulter och entreprenör.


Info


Karl-Johan Tomczak har varit ansvarig landskapsarkitekt anlitad av Trafikkontoret, Stockholms stad. Samarbete med WSP, Sweco och Dinell Johansson.