SERGELS TORG OCH KLARABERGSGATAN

Typ
Transport, offentliga rummet, place making, urban design, spårväg

Plats
Stockholm

Beställare
Trafikkontoret, Stockholm Stad

Tjänst
Landskapsarkitektur, Beslutsunderlag, Gestaltningsprogram, Projektledning

Datum
2011–2018

Status
Slutfört

Team
Karl–Johan Tomczak, Lovisa Näswall

 

Treelines uppdrag, som pågått under lång tid och i olika former, innebar i korthet att utreda funktioner och ta fram en gestaltning som sätter människan i centrum. I och med Spårväg City och Citybanans nya entré utgör området en av Stockholms viktigaste transitpunkter. Analyser under arbetet visade att antalet gående kommer öka från dagens 40 000 per dygn till ca 85 000 per dygn år 2030, främst på grund av utbyggnaden av Citybanan och Spårväg City.

Under arbetet med Spårväg City framkom att det inte blir möjligt att på ett tillfredsställande sätt inrymma nödvändiga funktioner, så som cykelbanor, utrymme för gående och spårväg på Klarabergsgatan. Därför har nu Klarabergsgatan blivit bilfri. Spårväg City och renoveringen av tätskikten runt Sergels Torg samordnades och skapade möjlighet att ta ett helhetsgrepp för gestaltningen. Klarabergsgatan binder nu ihop viktiga stadsrum i city: Sergels Torg, Drottninggatan, Soltorget vid Hötorgsskraporna samt Citybanans nya uppgång. Utformningen integrerar spårvagnen som nytt element i stadsrummet samtidigt som områdets ursprungliga och speciella karaktär bevaras. Gatan har fått generöst dimensionerade gångbanor som tillåter både gående, cyklar och även ger plats för verksamheter som vill ta del av gatan, till exempel uteserveringar.

Ett gestaltningsprogram, ”Vägledning för gaturummens gestaltning”, togs fram och förankrades med berörda intressenter. Programmet har sedan legat till grund för projektering och uppföljning.

Treeline har fått Stockholms Stads förtroende att sedan 2011 arbeta i olika roller i detta spännande projekt, från utredning till färdigbyggd anläggning. Gestaltningsarbetet har drivits framåt i nära samarbete med vår beställare Stockholms Stad Trafikkontoret, WSP, Dinell Johansson, övriga konsulter och entreprenören.

Bildägare: Trafikkontoret