GESTALTNINGSKONCEPT VEGETATION OCH DAGVATTEN LIDINGÖ STAD
Typ
Vegetationsgestaltning, dagvattenlösningar, trafiksäkerhet

Plats
Lidingö, Stockholm

Beställare
Lidingö Stad

Tjänst
Landskapsarkitektur, bullerskärms-utformning

Datum
2019

Status
Slutförd

Team
Elisabeth Rågdahl, Lovisa Näswall, Tuba Kolat

 

Sträckan av Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Mjölksurrevägen (Agarondellen) upplevs idag som storskalig och ej omhändertagen. Budget för större omdaningar av området kring vägen finns inte. Dagvattensystemet är ansträngt och fler lokala lösningar för omhändertagande av dagvatten behövs. Åtgärder som införs i området ska vara trafiksäkra. Sträckan är cirka 2,2 km och 10 korsningar.

I uppdraget ingår att ta fram gestaltningskoncept som med relativt små medel och främst genom växtgestaltning kan få området att upplevas som mindre storskaligt och mer omhändertaget. Koncepten förutsätter att befintlig väg inte påverkas. Samtliga förslag ska vara genomförbara utanför vägkant och på kommunens mark. Utmed vägsträckan identifieras lämpliga platser för att släppa ut dagvatten från körbanorna i intilliggande vegetations- och gräsytor.

På grund av de begränsade ytorna strävar den föreslagna gestaltningen till att skapa variation över årstiderna och volymskapande vegetation som kan minska skalan på det bitvis storskaliga vägrummet.

I uppdraget ingår även att ta fram utformningsförslag och visualiseringar av bullerskärmar utmed en annan väg: Gåshagaleden. Här tar gestaltningen utgångspunkt i de kringliggande villaområdena och föreslår en bullerskärm som är snarlik de trädgårdsplank som finns i området. Mot körbanan är skärmarna anpassade efter en högra hastighet med färre detaljer. Mot bebyggelsen föreslås en högre detaljeringsgrad med detaljer som för tankarna till ”snickarglädje”. Stor omsorg läggs på skärmarnas avslut mot mark och överkant. Färgsättningen blir en lågmäld grå-grön nyans men tack vare den höga detaljeringsgraden mot bebyggelsen kommer den inte upplevas som tråkig.

Bildägare: Lidingö Stad