GESTALTNINGSKONCEPT VEGETATION OCH DAGVATTEN LIDINGÖ STAD
Typ
Vegetationsgestaltning, dagvattenlösningar, trafiksäkerhet

Plats
Lidingö, Stockholm

Beställare
Lidingö Stad

Tjänst
Landskapsarkitektur, bullerskärmsutformning

Datum
2019

Status
Slutfört

Team
Elisabeth Rågdahl, Lovisa Näswall, Tuba Kolat

 

Sträckan Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Mjölksurrevägen, fram till Agarondellen, upplevs idag som storskalig och dåligt omhändertagen. Budget för större omdaningar av området kring vägen finns inte. Dagvattensystemet är ansträngt och fler lokala lösningar för omhändertagande av dagvatten behövs. Åtgärder som införs i området ska vara trafiksäkra. Sträckan är cirka två kilometer med tio korsningar.

I uppdraget ingår att ta fram gestaltningskoncept som med relativt små medel och främst genom växtgestaltning ska få området att upplevas mindre storskaligt och mer omhändertaget. Koncepten förutsätter att befintlig väg inte påverkas. Samtliga förslag ska vara genomförbara utanför vägkant och på kommunens mark. Utmed vägsträckan identifieras lämpliga platser för att släppa ut dagvatten från körbanorna i intilliggande vegetations- och gräsytor.

Med hjälp av tillförd växtlighet som till exempel trädplanteringer, buskytor, lökplanteringar med mera skapas variation under årstiderna och vegetationsvolymer som bidrar till att bryta upp skalan i det bitvis storskaliga vägrummet.

I uppdraget ingår även att ta fram utformningsförslag och visualiseringar för en bullerskärm utmed vägen Gåshagaleden. Här föreslås en bullerskärm som är snarlik de trädgårdsplank som finns i villaområdet intill. Sidan på skärmen vänd mot körbanan är anpassad efter att upplevas i högre hastighet, och har därför färre detaljer. Mot villabebyggelsen föreslås en högre detaljeringsgrad med detaljer som för tankarna till ”snickarglädje”. Omsorg läggs på skärmens avslut mot mark och dess överkant. En lågmäld grågrön kulör på skärmen bidrar till att den smälter in i miljön.

Bildägare: Lidingö Stad