FÖRBIFART STOCKHOLM
Typ
Transport, infrastruktur, vägarkitektur 

Plats
Stockholm

Beställare
Region Stockholm, Trafikverket

Tjänst
Specialist gestaltning, projektledning, tidplan

Datum
2012 – 2015

Status
Slutfört

Team
Karl-Johan Tomczak, Daniel Andersson, Fredrik Rosén

 

E4 Förbifart Stockholm är en ny motorväg som kommer att förbinda de södra och norra delarna av Stockholm och leda trafik på E4:an runt och förbi Stockholm. För att minska påverkan på känsliga natur- och kulturområden kommer 18 kilometer av de totalt 21 kilometrarna av vägen att förläggas i tunnel. Arbetet har påbörjats och byggnationen förväntas pågå under cirka tio år. När trafikleden öppnas för trafik kommer den att vara en av de längsta vägtunnlarna i världen.

Karl-Johan Tomczak har arbetat som specialist samt ansvarig landskapsarkitekt inom anläggningsdelarna Akalla och Häggvik, vilket innefattar både totalentreprenader och utförandeentreprenader för ytanläggningar och tunnar. Arbetet har även innehållit kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster i Hanstareservatet. Rollen har innefattat samordning och dialog med berörda kommuner kontinuerligt under hela projektet, vilket har varit en nyckel för att kunna implementera förslagen. Fokus har varit att minimera den nya infrastrukturens intrång genom att minska ytanspråket samt skapa generösa kopplingar över vägen. I de större vägrummen har stor vikt lagts på skalan och de visuella kopplingarna i landskapet.

Daniel Andersson har sedan början av 2012 av haft en ledande roll vid projektering av E4 Förbifart Stockholm. Han har i den projekterande konsultorganisationen varit biträdande uppdragsledare med ansvar för upprättande av förfrågningsunderlag och även ansvar för övergripande tekniksamordning för anläggningsdelarna Skärholmen och Södra Lovö. Fredrik Rosén har varit tidplanerare för designarbetet i anläggningsdelen Hjulsta Södra.

Bildägare: Svenska fastigheter