Välj en sida

Tvärbanan KistagrenenProjekt info

Beskrivning


Kistagrenen ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik som ger förutsättningar för långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett tydligt, tillförlitligt och komfortabelt alternativ för resor. Spårvägen ska erbjuda kapacitet som medger ökad bebyggelse i en tät och promenadvänlig struktur. Spårvägen fungerar som katalysator för bostadsbyggande och stadsutveckling. På så sätt är projektet ett viktigt bidrag till det arbete som görs för att möta de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför i form av bland annat bostadsbrist, segregation och ökad trängsel i vägnätet. Kistagrenen är en angelägen förbindelse på tvären i regionen som ger kortare restider mellan bostäder, arbetsplatser och andra viktiga resmål. Spårvägen kommer att komplettera dagens spårstruktur som i huvudsak består av förbindelser in mot de centrala delarna av Stockholm.Resandet på den nya spårvägen förväntas bli stort. Längs den tänkta sträckningen mellan Norra Ulvsunda och Helenelund ligger några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden och antalet bostäder och arbetsplatser bedöms fortsätta öka. Gestaltningsarbetet resulterar i riktlinjer och krav för utformning längs Kistagrenens föreslagna sträckning, och samråds mellan Trafikförvaltningen, berörda kommuner och övriga intressenter. Arbetet syftar till att skapa en samsyn för samtliga parter gällande anläggningens utformning. Ett gestaltningsprogram tas fram inom programmet, det är en vägledande handling när det gäller följande frågor:

  • Hur stadsplanesammanhanget kring Kistagrenen ser ut.
  • Hur spårvägen förhåller sig till befintliga miljöer samt till kommunernas framtida exploateringsplaner.
  • Hur spårvägen kommer att upplevas av resenärer, trafikanter och använd are av det offentliga rummet.
  • Hur spårvägens olika komponenter ska utformas.


Info


Karl-Johan Tomczak har varit ansvarig landskapsarkitekt anlitad av Trafikkontoret, Stockholms stad. Samarbete med WSP, Sweco och Dinell Johansson.